آدرس کارخانه

آقای مهندس احسان موسوی
مشهد ، جاده كلات ، روبروی درب شهرك صنعتی مشهد
+۹۸ ٥١ ۳۲۴۵۳۳۳۵ - ۳۲۴۵۳۲۲۰
+۹۸ ٥١ ۳۲۴۵۳۱۵۴
info@sardintoos.com